Tham gia hội thao chào mừng ngày 30/4-01/5

Tham gia hội thao chào mừng ngày 30/04-01/20220425_150453

20220426_144629

Nguồn: Trường MG Tân Công Chí